Princíp hry

Hra Brieždenie 2022 je určená pre 1- až 5-členné tímy. Koná sa v Bratislave a blízkom okolí v sobotu 21. 5. 2022 od 9:00 do 21:00.

Hru tvorí niekoľko stanovíšť. Na každom stanovišti dostane tím zašifrovanú správu alebo inú úlohu. Rozlúštením správy alebo splnením úlohy (ďalej len „splnenie úlohy“) sa tím dozvie buď priamo polohu nasledujúcej úlohy, alebo heslo, ktoré mu umožní pokračovať v hre ďalej. Úloha, ktorej výsledkom je heslo, vám to o sebe nešifrovaným spôsobom oznámi.

Víťazom sa stane ten tím, ktorý ako prvý splní poslednú úlohu.

Tímy

Minimálny počet členov vášho tímu je 1, maximálny počet je 5. Odporúčaný počet je čo najbližšie ku 5.

Počas hry sa tím môže ľubovoľne rozdeliť, ak si myslíte, že je takýto postup výhodnejší. (Zväčša nebude.)

Hry sa môžete zúčastniť, ak máte všetci aspoň 15 rokov a aspoň jeden má aspoň 18 rokov. Dospelí členovia tímu zodpovedajú za neplnoletých v plnom rozsahu, vrátane zabezpečenia súhlasu zákonných zástupcov neplnoletých členov tímu.

Prihlášky

Do hry sa prihlásite tak, že si na týchto stránkach zaregistrujete svoj tím a následne zaplatíte štartovné vo výške 15 EUR.

Registrácia bude otvorená do nedele 15. mája 2022.

Informácie k platbe štartovného zverejníme čoskoro. Tímy zo zahraničia budú mať možnosť platby v hotovosti na štarte.

Prihlásením sa do hry prejavujete súhlas s pravidlami hry. Hry sa zúčastňujete na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

Štart a cieľ

Štart hry bude o 9:00 na zatiaľ neznámom mieste v Bratislave. Prihláseným tímom bude miesto štartu oznámené niekoľko dní pred začiatkom hry.

Štart aj cieľ budú v rozumnej blízkosti zastávok hromadnej dopravy. Z cieľa bude rozumne ľahké sa po konci hry vrátiť na štart.

Postup v hre

Hra je tvorená postupnosťou očíslovaných stanovíšť. Na každom stanovišti nájdete buď označeného organizátora alebo schránku (obal označený logom hry).

Aby ste ako tím dokončili hru, musíte splniť všetky úlohy a aspoň jeden člen tímu musí regulárnym spôsobom fyzicky prísť do cieľa.

Pokiaľ nájdete hocijaké stanovište náhodou, bez splnenia predchádzajúcej úlohy, nesmiete začať takto nájdenú úlohu plniť. Musíte najprv v správnom poradí splniť predchádzajúce úlohy.

Na každom stanovišti, špeciálne v cieli, možete byť vyzvaní, aby ste predložili riešenia niektorých úloh.

Presúvať sa medzi stanovišťami sa môžete iba peši alebo pomocou prostriedkov hromadnej dopravy zaradených do IDS BK. Príkladom zakázaného presunu teda je použitie bicykla, auta, kolobežky a pod. Ak idete cez chránenú krajinnú oblasť alebo iné územia podobného typu, pohybujte sa len po vyznačených chodníkoch.

Nesmiete spolupracovať s iným tímom ani s ľuďmi nehrajúcimi hru, a to ani pri plnení úloh, ani pri hľadaní stanovíšť. Taktiež nesmiete ísť v závese za iným tímom s cieľom nechať sa doviesť na ďalšie stanovište. Môžete však získavať encyklopedické vedomosti od tretích strán či z internetu.

Nesmiete upozorňovať na stanovištia iné tímy či osoby nehrajúce hru. Lúštite aspoň 50 metrov od stanovišťa.

Jedno zo stanovíšť hry je checkpoint. Po hre bude samostatne zverejnené poradie tímov, v ktorom prešli checkpointom.

Zadania

Na stanovišti si môžete vziať maximálne dve kópie zadania, pokiaľ nie je určené inak. Ak by ste na stanovišti našli poslednú kópiu zadania, musíte ju na mieste nechať (a zadanie si obkresliť, odfotiť alebo ináč skopírovať), nech k nej naďalej majú prístup aj ďalšie tímy.

Ak vidíte, že sa na stanovišti podozrivo míňajú šifry, prípadne máte pocit, že šifry z nejakého stanovišťa zmizli, treba ihneď informovať organizátorov.

Na zadaní jednotlivých šifier sa môže vyskytovať text písaný kurzívou. Ide vždy o informatívny alebo upresňujúci text. V texte písanom kurzívou nehľadajte šifru.

Poradie

Zvíťazí tím, ktorý ako prvý splní poslednú úlohu. V prípade, že poslednú úlohu do konca hry nesplní nikto, víťazom sa stane tím, ktorý dosiahol stanovište s najvyšším číslom. Ak je takých tímov viac, rozhoduje čas. Analogicky sa utvorí poradie ostatných tímov.

Do oficiálneho poradia hry budu zaznamenané všetky tímy, ktoré prejdú cez checkpoint.

Nápovedy

V štartovej obálke dostanete sedem nápovedných šifier. Riešením každej z týchto šifier je heslo. Tieto heslá môžete počas hry zadávať v hernom systéme. Za každú vyriešenú nápovednú šifru dostanete mincu.

Za nesprávne pokusy nie je žiadna penalizácia. Po piatich nesprávnych pokusoch budeme vyžadovať, aby medzi jednotlivými pokusmi ubehlo aspoň 10 minút. Pri väčšom množstve zlých pokusov môže byť tento interval ešte vyšší. (Zlé pokusy sa počítajú pre každú nápovednú šifru zvlášť.)

Za jednu mincu si viete kúpiť nápovedu na aktuálnu šifru (teda tú, na ktorej ste naposledy zahlásili svoju polohu). Za tri mince si viete kúpiť riešenie aktuálnej šifry (t.j., dozviete sa polohu ďalšieho stanovišťa). Ak ste si zobrali na šifru nápovedu a budete časom chcieť aj jej riešenie, budú vám stačiť dve mince.

Nápovedy aj riešenia môžete brať len na šifry pred checkpointom. Od okamihu, kedy dosiahnete checkpoint, vám už budú mince nanič.

Povinná výbava

Pre účasť v hre potrebujete:

V posledných informáciách pred hrou môže byť povinná výbava ešte doplnená o pár rozumne ľahko získateľných drobností.

Hra by mala byť prejditeľná s ľubovoľnou rozumne súčasnou mapou Bratislavy (Google Maps, OpenStreetMap, mapy.cz alebo dostatočne aktuálna papierová mapa).

Špeciálne pravidlá

Organizátori majú právo akékoľvek pravidlo zrušiť alebo zaviesť na nevyhnutnú dobu. Takéto špeciálne pravidlo je nadradené všeobecným pravidlám. Tieto inštrukcie dostanete vždy v nezašifrovanej forme.